Zásady ochrany osobních údajů

My ve společnosti CodeDock s.r.o., IČO: 14292769, se sídlem Zlenická 863/9, Praha 22, 104 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363490. (“CodeDock” nebo též “my”), považujeme ochranu osobních údajů za nedílnou součást našich závazků vůči klientům.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost CodeDock s.r.o., IČO: 14292769, se sídlem Zlenická 863/9, Praha 22, 104 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363490.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Pokud s námi spolupracujete jako IT odborník, jehož služby poskytujeme našim klientům, můžeme o Vás zpracovávat zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, údaje o pracovních zkušenostech, absolvovaných kurzech a další profesní informace, informace o časových možnostech, údaje o finančních požadavcích a ohodnocení, údaje o vzdělání a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a abychom Vám mohli nabízet činnost, který vyhovuje Vašim vlastnostem, znalostem, zkušenostem a zaměření.

Pokud jste našimi klienty, můžeme zpracovávat jméno a příjmení Vaše nebo Vašich pracovníků včetně jejich pracovního zařazení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikaci v rámci poskytovaných služeb, a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci naší činnosti, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu.

Pokud jste reagovali na některou z našich interních pracovních pozic, můžeme zpracovávat jméno, příjmení, adresu, datum narození, email, telefon, další profesní informace, informace o časových možnostech, údaje o finančních požadavcích, údaje o vzdělání a to vše proto abychom mohli zhodnotit zda vám můžeme nabídnout zaměstnání v naší společnosti.

Pokud budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně Vás informovat o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A DOBY UCHOVÁVÁNÍ

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A S KÝM JE SDÍLÍME?

Jako správce údajů zpracováváme všechny výše uvedené osobní údaje. To znamená, že stanovujeme výše uvedené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, stanovujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Obecně platí, že vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci údajů. Výjimkou jsou případy, kdy jsme tyto údaje povinni sdílet ze zákona (zejména pokud jde o orgány sociálního zabezpečení, finanční úřady, soudy a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí).

Můžeme využívat zpracovatele údajů jako poskytovatele informačních technologií, kteří nám pomáhají s provozem naší infrastruktury a systémů nebo pro nás zajišťují analytické či podobné cíle.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Vaše osobní údaje můžeme předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=CS.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme při zpracování vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, i vy máte určitá práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jak dlouho, kde jsme vaše osobní údaje získali, ským je sdílíme, kdo kromě nás je zpracovává a jaká další práva vsouvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte. To vše již bylo vtěchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětleno. Pokud si však nejste jistí, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby, a pokud ano, máte právo na přístup ktěmto osobním údajům. Na základě práva na přístup kosobním údajům si můžete vyžádat kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopie se poskytuje zdarma a další kopie jsou zpoplatněny.

Právo na opravu - Pokud zjistíte, že námi zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného prodlení.

Právo na výmaz - V některých případech máte právo na výmaz vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymažeme, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovali,
  • uplatníte právo vznést námitku proti zpracování (viz část „Právo vznést námitku proti zpracování“ níže)týkající se osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my zjistíme, že tyto oprávněné zájmy, jež by toto zpracování odůvodňovaly, již nemáme, nebo
  • naše zpracování osobních údajů podle všeho přestalo být vsouladu sobecně závaznými právními předpisy.

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování vašich osobních údajů stále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování - V některých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám vurčitých případech umožňuje požadovat, aby vaše osobní údaje byly označeny a nebyly nijak dále zpracovávány – v tomto případě však nikoli napořád (jako je tomu vpřípadě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to dokud se nedohodneme na správných údajích,
  • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečných právních důvodů (například nad rámec toho, co jsme povinni zpracovávat), nicméně byste před výmazem těchto údajů dali přednost spíše jejich omezení (například pokud předpokládáte, že nám vbudoucnu tyto údaje stejně poskytnete),
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale vy zpracování požadujete kvůli určení, výkonu nebo obhajobě vašich právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno v části nazvané „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud je váš nárok oprávněný, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit po dobu, po kterou vaše údaje uchováváme.

Právo vznést námitku proti zpracování - Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě našich oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat, ledaže pro další zpracování budeme mít závažné oprávněné důvody.

Právo podat stížnost - Uplatněním vašich výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména tehdy, pokud jste přesvědčeni, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu sobecně závaznými právními předpisy.

JAK MŮŽETE SVÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA UPLATNIT?

Ve všech věcech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práv, podání stížnosti nebo cokoli jiného, nás můžete kontaktovat na e-mail info@codedock.cz, popř. poštou na adresu: CodeDock s.r.o., Zlenická 863/9, Praha 22, 104 00.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného prodlení, avšak nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména vzhledem ke složitosti vaší žádosti, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho důvodu vás samozřejmě budeme informovat.